VCB: Ngân hàng mẹ lãi ròng 4.269 tỷ đồng

Đầu tư CK

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (VCB – sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2012 và lũy kế năm 2012 của ngân hàng mẹ.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần trong quý IV/2012 đạt 2.376 tỷ đồng, giảm 37,6% so với cùng kỳ năm trước (3.808 tỷ đồng); lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 351,4 tỷ đồng; lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh đạt hơn 94 tỷ đồng; lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 520 tỷ đồng; thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 161,5 tỷ đồng; hoạt động khác 385,9 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí hoạt động 1.874,6 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước đó (1.914,8 tỷ đồng), chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 693 tỷ đồng, giảm gần 60% so với cùng kỳ năm trước (1.700 tỷ đồng).

Lợi nhuận lợi nhuận sau thuế 1.031 tỷ đồng, giảm 15,36% so với cùng kỳ năm trước đó (1.219,2 tỷ đồng).

Lũy kế năm 2012, thu nhập lãi thuần của công ty mẹ VCB đạt 10.702 tỷ đồng; chi phí hoạt động 5.882,4 tỷ đồng, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng năm 2012 là 3.256 tỷ đồng. Lợi nhuận trước sau thuế đạt 4.269 tỷ đồng, giảm 5,2% so với cùng kỳ.