Về công bố thủ tục hành chính cấp bù lãi suất

(Tài chính) Ngày 26/11, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 3019/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính về cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 /7/ 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Cụ thể, 03 thủ tục hành chính mới gồm: Thủ tục lập kế hoạch cấp bù lãi suất, Thủ tục tạm cấp bù lãi suất hàng quý, Thủ tục quyết toán cấp bù lãi suất.

Theo đó, thủ tục lập kế hoạch cấp bù lãi suất như sau: Đối với các ngân hàng thương mại: Hàng năm, chậm nhất vào ngày 31/7, các ngân hàng thương mại lập kế hoạch cấp bù lãi suất cả năm kế hoạch (có chia ra từng quý) và gửi Bộ Tài chính (01 bộ), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (01 bộ) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (01 bộ) để tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước.

Đối với cơ quan quản lý Nhà nước: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí dự toán chi cấp bù chênh lệch lãi suất của ngân sách trung ương để cấp bù cho các ngân hàng thương mại cho vay thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP...

Xem nội dung Quyết định: Quyet dinh 3019-2014-QĐ-BTC.doc