Xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp năm 2017

Theo Tổng cục Thống kê

Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý IV/2017 cho thấy: Có 44,8% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý IV năm nay tốt hơn quý III; 18,7% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 36,5% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định. Dự kiến quý I/2018 so với quý IV năm nay, có 48,2% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 16,1% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 35,7% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

Trong các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong quý IV, có 61,1% số doanh nghiệp cho rằng khả năng cạnh tranh cao của hàng hóa trong nước là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 45,1% số doanh nghiệp cho rằng do nhu cầu thị trường trong nước thấp; 32,7% số doanh nghiệp cho rằng gặp khó khăn về tài chính; 31,5% số doanh nghiệp cho rằng không tuyển được lao động theo yêu cầu; 27,9% số doanh nghiệp cho rằng lãi suất cao và 22,2% số doanh nghiệp cho rằng tính cạnh tranh cao của hàng nhập khẩu là yếu tố quan trọng.

Về khối lượng sản xuất, có 46,2% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất quý IV năm nay tăng so với quý trước; 18,4% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm và 35,4% số doanh nghiệp cho rằng ổn định. Về xu hướng quý I/2018 so với quý IV năm nay, có 49,2% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng lên; 14,9% số doanh nghiệp dự báo giảm và 35,9% số doanh nghiệp dự báo ổn định.

Về đơn đặt hàng, có 39,3% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng quý IV năm nay cao hơn quý trước; 18,3% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng giảm và 42,4% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng ổn định. Xu hướng quý I/2018 khả quan hơn so với quý IV/2017 với 43,6% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng tăng lên; 14,9% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm và 41,5% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng ổn định.

Về đơn đặt hàng xuất khẩu, quý IV năm nay so với quý trước, có 32,3% số doanh nghiệp khẳng định số đơn hàng xuất khẩu cao hơn; 16,8% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu giảm và 50,9% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu ổn định. Xu hướng quý I/2018 so với quý IV/2017, có 35,8% số doanh nghiệp dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu; 14% số doanh nghiệp dự kiến giảm và 50,2% số doanh nghiệp dự kiến ổn định.