Xử lý vấn đề ủy thác vốn của các ngân hàng tại công ty quản lý quỹ

Thành Hưng (TTVN)

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trên thị trường hiện nay có 47 công ty quản lý quỹ, với tổng vốn điều lệ là 3.126 tỷ đồng, quản lý khối tài sản 98.000 tỷ đồng. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tiến hành kiểm tra gần 20 công ty quản lý quỹ và đang xử lý vấn đề ủy thác vốn của ngân hàng tại các công ty quản lý quỹ.

Đến nay, có 15 công ty thực hiện quản lý 22 quỹ đầu tư, có 6 quỹ đang tiến hành giải thể do hết thời gian hoạt động, 4 quỹ giảm vốn điều lệ.

Tình hình hoạt động của các công ty được chia thành 2 nhóm: Nhóm A có 33 công ty hoạt động tốt, có lãi, trong đó có 25 công ty trực thuộc ngân hàng, bảo hiểm, công ty chứng khoán quản lý 83,4% giá trị tài sản của cả ngành. Nhóm B gồm 14 công ty nhỏ hoạt dộng cầm chừng, thua lỗ (trong đó có 3 công ty không duy trì chỉ tiêu an toàn tài chính). Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang rà soát để đưa các công ty này vào diện kiểm soát đặc biệt.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán khó khăn, cơ cấu đầu tư của các quỹ đầu tư chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, tiền mặt, cổ phiếu chưa niêm yết, trái phiếu và tài sản khác.

                                                                  Cơ cấu đầu tư của các quỹ đầu tư

Đang xử lý vấn đề ủy thác vốn của các ngân hàng tại công ty quản lý quỹ (1)

Về giá trị tài sản ròng của các quỹ, hiện có 4/6 quỹ đại chúng và 11/16 quỹ thành viên có giá trị tài sản ròng tăng so với năm 2011.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tiến hành kiểm tra gần 20 công ty quản lý quỹ và đang xử lý vấn đề ủy thác vốn của ngân hàng tại các công ty quản lý quỹ. Trên thực tế, đây là hoạt động cho vay nhưng từ đó lại quay lại ngân hàng mẹ và công ty con của ngân hàng mẹ, với tổng mức ủy thác khoảng 24.000 tỷ đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đang sử đổi lại quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ theo hướng xiết chặt vấn đề quản trị rủi ro, kiểm soát việc ủy thác vốn từ ngân hàng, doanh nghiệp mẹ và vấn đề cho vay trở lại công ty mẹ.