UBND tỉnh Trà Vinh:

Yêu cầu đóng cửa mỏ khoáng sản, mỏ cát san lấp IV trên lòng sông Cổ Chiên

Theo Công Thành/ Báo Trà Vinh

UBND tỉnh Trà Vinh yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Hồng Rõ có trách nhiệm: lập hồ sơ, thủ tục đóng cửa mỏ; thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản còn lại trong khu vực mỏ; thực hiện các biện pháp cải tạo, phục hồi môi trường...

Dòng sông Cổ Chiên. Ảnh: Bazan
Dòng sông Cổ Chiên. Ảnh: Bazan

Ngày 04/7/2022, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 1225/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, mỏ cát san lấp IV trên lòng sông Cổ Chiên thuộc xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Hồng Rõ theo Giấy phép khai thác số 06/GP-UBND, ngày 25/01/2010 và các Giấy phép gia hạn số 09/GP-UBND, ngày 16/6/2017, Giấy phép số 25/GP-UBND, ngày 14/9/2018, Giấy phép số 41/GP-UBND, ngày 29/10/2019, với các nội dung cơ bản sau:

Đóng cửa mỏ để quản lý theo quy định của pháp luật và phục hồi môi trường các khu vực đã khai thác khoáng sản trên lòng sông Cổ Chiên thuộc xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, với diện tích khu vực đóng cửa mỏ 39ha tại các tọa độ khu vực đóng cửa mỏ được giới hạn bởi các điểm góc 1 - tọa độ VN2000: X(m) 11 06 510.17, Y(m) 5 90 834.07; điểm góc 2 - tọa độ VN2000: X(m) 11 05 674.72, Y(m) 5 91 874.30; điểm góc 3 - tọa độ VN2000: X(m) 11 05 440.82, Y(m) 5 91 686.44; điểm góc 4 - tọa độ VN2000: X(m) 11 04 276.27, Y(m) 5 90 646.21.

Theo quyết định, UBND tỉnh Trà Vinh yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Hồng Rõ có trách nhiệm: lập hồ sơ, thủ tục đóng cửa mỏ; thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản còn lại trong khu vực mỏ; thực hiện các biện pháp cải tạo, phục hồi môi trường; thời gian thực hiện đề án đóng cửa mỏ 90 ngày (kể từ ngày ký Quyết định này); thực hiện đầy đủ khối lượng và đúng theo tiến độ của Đề án đóng cửa mỏ đã phê duyệt được nêu trong Quyết định này; bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện đề án đóng cửa mỏ theo quy định; báo cáo đến Sở Tài nguyên và Môi trường khi hoàn thành đề án để tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện Đề án đóng cửa mỏ là cơ sở ban hành Quyết định đóng cửa mỏ; đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản theo quy định.