04 nội dung chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ

PV.

Nghị định số 107/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 của Chính phủ về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ đã quy định các nội dung được chi trả và xác định số tiền chi trả cụ thể.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Theo Nghị định số 107/2022/NĐ-CP, có 04 nội dung được chi trả, cụ thể:

Một là, hỗ trợ các hoạt động lâm nghiệp để giảm phát thải khí nhà kính, gồm: Rà soát, xây dựng, bổ sung hoàn thiện các hướng dẫn cơ chế, chính sách về giảm phát thải khí nhà kính trong lâm nghiệp; Rà soát, theo dõi đánh giá biến động trữ lượng các-bon rừng; kiểm tra việc chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác; tổ chức triển khai các giải pháp về quản lý rừng bền vững; Tăng cường thực thi pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; Nâng cao năng lực cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động quản lý, bảo vệ rừng.

Hai là, hoạt động đóng góp trực tiếp cho giảm phát thải khí nhà kính, gồm: Bảo vệ rừng tự nhiên; Các biện pháp lâm sinh theo quy định hiện hành, được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Ba là, hoạt động hỗ trợ phát triển sinh kế, gồm: Hỗ trợ các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm cung ứng, giống cây trồng, giống vật nuôi; quản lý lập địa và phát triển kinh tế rừng trồng; mua sắm thiết bị chế biến nông lâm sản; tham quan học tập xây dựng các mô hình trình diễn về phát triển sinh kế gắn với bảo vệ và phát triển rừng; Hỗ trợ xây dựng các công trình công cộng của cộng đồng dân cư như công trình nước sạch, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, đường giao thông thôn bản, nhà văn hóa và các công trình khác; được cộng đồng tham gia quản lý rừng thống nhất đề xuất; Hỗ trợ các hoạt động tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật, xây dựng các hương ước, quy chế, cam kết thực thi pháp luật.

Bốn là, hoạt động quản lý, gồm: Quản lý và điều phối nguồn thu; Hoạt động kiểm tra, giám sát đánh giá; Đo đạc, báo cáo, thẩm định kết quả giảm phát thải; Truyền thông, tuyên truyền; Hoạt động giải quyết thắc mắc, khiếu nại và phản hồi.

Về xác định số tiền chi trả, Nghị định số 107/2022/NĐ-CP quy định, loại rừng được chi trả là rừng tự nhiên thuộc 06 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ. Căn cứ xác định diện tích rừng dựa vào kết quả điều tra, kiểm kê rừng theo chu kỳ; kết quả theo dõi diễn biến rừng hằng năm.

Tiêu chí xác định số tiền điều phối cho địa phương là kết quả giảm phát thải của từng tỉnh; diện tích rừng tự nhiên của tỉnh.

Nghị định số 107/2022/NĐ-CP cũng đã quy định rõ việc xác định số tiền thu và chi trả từ ERPA tại Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định.