06 điều kiện đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô

PV.

Ngày 12/6, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/8/2017.

Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ phải thực hiện việc đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô theo quy định. Nguồn: internet
Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ phải thực hiện việc đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô theo quy định. Nguồn: internet
Trong đó, Quyết định có nêu rõ 06 điều kiện đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô.

Theo đó, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ phải thực hiện việc đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô theo quy định.

Quyết định nêu rõ, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô (Giấy chứng nhận đăng ký) khi đảm bảo 6 điều kiện:

Một là, có vốn thực hiện tài chính vi mô hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Hai là, có cơ cấu tổ chức chương trình, dự án tài chính vi mô theo quy định.

Ba là, người quản lý, điều hành chương trình, dự án tài chính vi mô có tối thiểu bằng đại học chuyên ngành về một trong những lĩnh vực kinh tế, ngân hàng, tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh hoặc có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về hoạt động ngân hàng hoặc hoạt động tài chính vi mô.

Bốn là, có các quy định nội bộ để thực hiện chương trình, dự án tài chính vi mô.

Năm là, được Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ đồng ý việc thực hiện chương trình, dự án tài chính vi mô đối với tổ chức phi chính phủ do Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ cấp phép.

Sáu là, được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, Ủy ban nhân dân cấp phường, xã theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Ủy ban nhân dân có thẩm quyền) đồng ý việc thực hiện chương trình, dự án tài chính vi mô trên địa bàn