3 nguyên tắc khi đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác

Thiết kế: Gia Hân

Nghị định số 08/2023/NĐ-CP của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 34 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, theo đó, quy định rõ 3 nguyên tắc mà doanh nghiệp phát hành cần đảm bảo khi thực hiện đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác.

3 nguyên tắc khi đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác - Ảnh 1