3 nguyên tắc khi đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác

3 nguyên tắc khi đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác

Nghị định số 08/2023/NĐ-CP của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 34 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, theo đó, quy định rõ 3 nguyên tắc mà doanh nghiệp phát hành cần đảm bảo khi thực hiện đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác.
Doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải công bố thông tin như thế nào?

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải công bố thông tin như thế nào?

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu thực hiện chế độ công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu; thông tin về kết quả phát hành trái phiếu; thông tin định kỳ; thông tin bất thường và thông tin về trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền, mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu theo Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính.