43 ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan


Từ ngày 2/12/2019, Ngân hàng BNP Paribas, chi nhánh Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ chính thức triển khai thu thuế điện tử và thông quan 24/7 trên phạm vi toàn quốc.

Với sự ra nhập của Ngân hàng BNP Paribas, đã có 43 ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan.
Với sự ra nhập của Ngân hàng BNP Paribas, đã có 43 ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi tới các cục hải quan tỉnh, thành phố thông báo về việc bổ sung thêm Ngân hàng BNP Paribas, chi nhánh Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh vào danh sách ngân hàng phối hợp thu thuế điện tử và thông quan 24/7.

Tổng cục Hải quan cho biết, Đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7″ cho phép người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế trực tiếp trên Cổng thanh toán điện tử hải quan mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện có kết nối với internet và được ngân hàng xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế thành công ngay sau khi nhận được yêu cầu chuyển tiền nộp thuế và thực hiện thông quan ngay hàng hóa.

Để có thể thu thuế điện tử 24/7, các ngân hàng cần có đầy đủ các điều kiện như: Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng theo các chuẩn dữ liệu Tổng cục Hải quan đã công bố cho các ngân hàng thương mại; Ký với người nộp thuế được ủy quyền tự động trích nợ tài khoản ngay sau khi có thông tin yêu cầu trích nợ từ Cổng thanh toán điện tử hải quan gửi sang; Ký bổ sung Thỏa thuận hợp tác với Tổng cục Hải quan các nội dung liên quan để thực hiện thu thuế điện tử 24/7.

Như vậy, với sự ra nhập của Ngân hàng BNP Paribas, đã có 43 ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan. Trong đó, hiện có 12 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan tiếp tục mở rộng chương trình nộp thuế điện tử 24/7 với các ngân hàng thương mại khác đã ký kết phối hợp thu với Tổng cục Hải quan nếu ngân hàng đáp ứng được các yêu cầu và điều kiện của đề án nộp thuế điện tử 24/7 về nâng cấp cổng công nghệ thông tin.

Để thay đổi phương thức nộp thuế điện tử 24/7, doanh nghiệp cần thực hiện 2 bước: Nhờ Hải quan chuyển thông tin nợ thuế của tờ khai ngay sau khi phát sinh nợ sang ngân hàng nơi doanh nghiệp đã ủy quyền trích nợ; doanh nghiệp có ủy quyền cho ngân hàng tự động trích nợ tài khoản theo hạn mức được sử dụng tại ngân hàng và thời gian nhất định.

Vì vậy, khi doanh nghiệp đã ủy quyền cho Ngân hàng thanh toán tiền thuế thì Ngân hàng sẽ tự động thực hiện cắt tiền từ tài khoản ngay sau khi nhận được thông tin nợ thuế của doanh nghiệp do cơ quan Hải quan chuyển.