5 mục tiêu lớn của Đảng bộ Bộ Tài chính năm 2014


(Tài chính) Năm 2013, Đảng ủy Bộ Tài chính đã phối hợp hiệu quả với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ chỉ đạo toàn Ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Phóng viên Thông tin Công tác Đảng phỏng vấn đồng chí Nguyễn Công Nghiệp, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính về những định hướng và mục tiêu lớn của công tác Đảng ngành Tài chính năm 2014.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Bộ Tài chính trong năm 2014?

5 mục tiêu lớn của Đảng bộ Bộ Tài chính năm 2014 - Ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Công Nghiệp
Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính
Đồng chí Nguyễn Công Nghiệp: Trong năm 2014, Đảng bộ Bộ Tài chính sẽ tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như:

- Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, phối hợp có hiệu quả với chính sách tiền tệ; tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN); triệt để tiết kiệm; tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN được Quốc hội giao cho ngành Tài chính.

- Tổ chức triển khai hiệu quả các văn bản pháp luật đã ban hành, đồng thời phấn đấu hoàn thành các đề án, cơ chế chính sách, văn bản pháp luật đã được Quốc hội, Chính phủ giao soạn thảo trong đó đặc biệt là Luật NSNN, Luật Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước… đảm bảo đúng tiến độ thời gian, quy trình, đáp ứng đầy đủ mục tiêu, yêu cầu đặt ra.

- Thực hiện nhất quán chủ trương quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo lộ trình với mức độ và thời gian điều chỉnh phù hợp để đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, hài hòa lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, minh bạch hóa thông tin, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá. Kiểm soát chặt chẽ các yếu tố hình thành giá đối với các mặt hàng Nhà nước định giá, đặt hàng, giao kế hoạch. Thực hiện cơ chế, chính sách thích hợp để giá các dịch vụ giáo dục, y tế từng bước thực hiện theo cơ chế thị trường gắn với chính sách hỗ trợ hợp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách; đẩy mạnh xã hội hoá, nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó có đề án “Tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm”; Phát triển thị trường vốn, thị trường trái phiếu... góp phần ổn định nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Khẩn trương triển khai Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hoá một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công lập” theo hướng tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập; phân định rõ loại hình dịch vụ để khuyến khích xã hội hoá; phân loại giá, phí dịch vụ để có mức độ và lộ trình điều chỉnh cho phù hợp...

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Tích cực triển khai Đề án cải cách chế độ công vụ, công chức; tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ…Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ ngành; xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật, kỷ cương, kỷ luật của Ngành.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị nói trên, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là rất quan trọng. Xin đồng chí cho biết một số nội dung, định hướng?

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của công tác xây dựng Đảng mà Đảng bộ thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh. Năm 2014, phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng bộ Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết cùng các chỉ thị, kế hoạch của Trung ương và của Đảng ủy cấp trên, làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa của Nghị quyết đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, ý chí, hành động; góp trong nội bộ để thực hiên thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2014 “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” của cán bộ đảng viên, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Thường xuyên quan tâm chỉ đạo, định hướng và tổ chức công tác tuyên truyền nhằm thúc đẩy việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và các nhiệm vụ chính trị năm 2014 của ngành Tài chính, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ và toàn Ngành; Kiện toàn Tổ công tác Nghiên cứu dư luận xã hội để kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức; Xuất bản, phát hành rộng rãi ấn phẩm “70 năm lịch sử Đảng bộ Bộ Tài chính”; Duy trì thường kỳ việc xuất bản ấn phẩm Thông tin Công tác Đảng để góp phần giáo dục truyền thống và thông tin về công tác Đảng, về nghiệp vụ xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.

Công tác xây dựng Đảng - một điểm sáng của Đảng bộ Bộ Tài chính trong năm qua, sẽ tiếp tục được phát huy và tập trung vào những nội dung trọng tâm nào trong năm 2014, thưa đồng chí?

Năm 2014, công tác tổ chức Đảng sẽ tập trung vào một số nội dung chính như: Tiếp tục lãnh đạo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý cán bộ đảng viên; Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-ĐUB của Ban Chấp hành Đảng bộ về “Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tài chính”, Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng bộ Tài chính về xây dựng đội ngũ cán bộ công chức Tài chính trong sạch, vững mạnh (ban hành năm 2012-2013); đồng thời sơ kết, đánh giá kết quả 3 năm thực hiện các Nghị quyết chuyên đề nêu trên tại các tổ chức đảng cơ sở và trong toàn Đảng bộ.

Toàn Đảng bộ sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp, biện pháp khắc phục tồn tại, khuyết điểm đã được chỉ ra sau đợt kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Duy trì thực hiện các giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng cơ sở trong Đảng bộ đã đề ra năm 2013, tiếp tục thực hiện sang năm 2014…

Ngoài ra, Đảng ủy Bộ cũng sẽ tổ chức tập huấn nghiệm vụ công tác đảng, công tác kiểm tra giám sát cho cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015, nhất là tập huấn cho các đồng chí cấp ủy đã được qui hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính; Phối hợp với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ tiếp tục lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ quản lý; Kiện toàn cơ quan chuyên trách Đảng uỷ Bộ đủ biên chế theo quy định mới của Ban Bí thư, đảm bảo đủ tiêu chuẩn cán bộ làm công tác chuyên trách tại Văn phòng Đảng Đoàn thể; Tham mưu xây dựng chế độ chính sách cho cán bộ làm công tác đảng chuyên trách, gắn trách nhiệm và quyền lợi của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, một nhiệm vụ cũng hết sức quan trọng là triển khai thành lập các Tiểu ban chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối...

Một trong những công tác luôn được Đảng ta coi trọng và đặt lên hàng đầu đó là kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đối với Đảng bộ Bộ Tài chính, xin đồng chí cho biết một số nội dung của công tác này?

Trong năm 2014, toàn Đảng bộ sẽ tập trung kiểm tra, giám sát nhiều nội dung quan trọng. Theo đó, sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng uỷ Khối và Đảng uỷ Bộ; Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Đảng, quy định những điều đảng viên không được làm; Kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo. Kiểm tra việc tiếp thu, khắc phục những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra sau đợt kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghi quyết Trung ương 4 (Khoá XI) và việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Đặc biệt, sẽ kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng những lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng và những nơi nội bộ có vấn đề mất đoàn kết.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đảng ủy Bộ cũng sẽ tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2014 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra; phấn đấu năm 2014 có 80% số đảng bộ, chi bộ được Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra kiểm tra, giám sát; Giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại theo quy định của Đảng...

Được biết, trọng tâm và chủ đề công tác Đảng năm 2014 là “Năm Dân vận” thực hiện Nghị quyết Trung ương VII (Khóa XI). Đồng chí có thể có thể cho biết một số nội dung cơ bản của nhiệm vụ nói trên?

Năm 2014, công tác dân vận trong toàn ngành Tài chính sẽ tiếp tục được chú trọng. Theo đó, Ban Thường Đảng ủy Bộ sẽ triển khai thực hiện công tác Đảng theo trọng tâm và chủ đề công tác đảng năm 2014 là Năm Dân vận thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ VII (khóa XI) theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Tiếp tục nâng cao năng lực công tác dân vận của các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính.

Ngoài ra, Đảng ủy Bộ sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng trong việc thực hiện công tác dân vận; Thực hiện nền nếp Quy chế dân chủ ở cơ sở; Cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, nhanh gọn, hiệu quả. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kết luận 65-KL/TW ngày 4/3/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ; đồng thời tham mưu giúp Bộ Tài chính về kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ năm 2014...

Xin cảm ơn đồng chí!

Bài đăng trên Thông tin Công tác Đảng tháng 2 - 2014