Đảng bộ Bộ Tài chính tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Đảng bộ Bộ Tài chính tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Trong 02 ngày 21-22/7/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu Trung ương Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và 11.661 điểm cầu các đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và cơ sở trên toàn quốc với hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập. Đảng bộ Bộ Tài chính tham dự Hội nghị với 1 điểm cầu tại Trụ sở cơ quan Bộ và 18 điểm cầu tại các tổ chức đảng trực thuộc.
Đảng bộ Bộ Tài chính quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đảng bộ Bộ Tài chính quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Với khí thế mới, động lực mới từthành công Đại hội XIII của Đảng cùng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nói chung và thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nói riêng trong năm 2021, Đảng bộ Bộ Tài chính quyết tâm phát huy sức mạnh đoàn kết, đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong năm 2022 và các năm tiếp theo.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XIII “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, trong hai ngày 27-28/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đảng bộ Bộ Tài chính tham dự Hội nghị trực tuyến với 6 điểm cầu tại Hà Nội với trên 2.800 cán bộ, đảng viên tham dự với tinh thần hết sức nghiêm túc, trách nhiệm.
Đảng bộ Bộ Tài chính thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng bộ Bộ Tài chính thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của nhiệm kỳ 2015-2020

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng ngày 28/8/2020, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, Đảng bộ Bộ Tài chính đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV đặt ra.