7.645 doanh nghiệp đã hoạt động trở lại

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong quý I/2013, cả nước có 7.645 doanh nghiệp (DN) tạm ngừng hoạt động đã quay trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

7.645 doanh nghiệp đã hoạt động trở lại
Cả nước có 7.645 DN quay trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh
Đây là thông tin tại Hội nghị Công tác đăng ký kinh doanh năm 2013 nhằm đánh giá các hoạt động triển khai trong năm 2012 và kế hoạch năm 2013 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày 5/4 tại Hà Nội.

Theo đó, trong quý I/2013, cả nước có 15.707 DN đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 79.389 tỷ đồng. So với quý I/2012 thì số DN đăng ký thành lập mới giảm 6,8% và số vốn đăng ký giảm 16,1%. So với quý IV/2012 thì số lượng DN thành lập mới giảm 9,4% và số vốn đăng ký giảm 26,7%.

Về số lượng DN giải thể trong quý I/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, cả nước có 2.272 DN hoàn thành các thủ tục giải thể DN, giảm 14% so với quý I/2012 và giảm 8,1% so với quý IV/2012. Cũng trong quý I/2013, cả nước có 13.011 DN khó khăn phải dừng hoạt động. Trong đó, 3.567 DN đăng ký tạm ngừng hoạt động và 9.444 DN ngừng hoạt động, nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế.

Để tiếp tục hoàn thiện hoạt động đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, mục tiêu trong giai đoạn tới là: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về DN và đầu tư một cách đồng bộ, tạo hành lang pháp lý bình đẳng cho DN trong và ngoài nước trong thực hiện thủ tục gia nhập thị trường.

Đồng thời, hoàn thiện và mở rộng hệ thống thông tin đăng ký DN quốc gia; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với DN sau đăng ký thành lập, nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước đối với DN; nâng cao chất lượng thông tin DN; hoàn thiện bộ máy tổ chức cơ quan đăng ký kinh doanh các cấp tại địa phương nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh.