9 tháng, doanh thu thị trường bảo hiểm nhân thọ ước đạt 89.914 tỷ đồng

Minh Hà

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu thị trường bảo hiểm nhân thọ ước đạt 89.914 tỷ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Số liêu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho thấy, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 53,7%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 7,3%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,4%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 26,7%.

9 tháng đầu năm 2020, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng với số tiền là 18.126 tỷ đồng.

Các nghiệp vụ còn lại chiếm tỷ trọng 1,92%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm tỷ trọng 0,2%, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 1%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm tỷ trọng 0,3%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,3%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,05%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,002%.

Thống kê cũng cho thấy, đến hết tháng 9/2020, tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 2.194.800 hợp đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Cùng với việc tăng số hợp đồng khai thác mới và doanh thu phí bảo hiểm, phí bảo hiểm khai thác mới của khối nhân thọ đến tháng 9/2020 đạt 28.153 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2019.

Bên cạnh đó, 9 tháng đầu năm 2020, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng với số tiền là 18.126 tỷ đồng.