VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
8 nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước tập trung chỉ đạo, lãnh đạo trong giai đoạn 2020-2025

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (ngày 17/7/2020)

8 nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước tập trung chỉ đạo, lãnh đạo trong giai đoạn 2020-2025

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Ðảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước (KBNN) khép lại với nhiều thành công và kết quả đáng ghi nhận. Ðể tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khẳng định vai trò của KBNN trong nền tài chính công có trách nhiệm, uy tín, chuyên nghiệp và hiện đại, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ðảng bộ cơ quan KBNN sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2020-2025.

Kho bạc Nhà nước vượt chỉ tiêu tích hợp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Hệ thống Kho bạc Nhà nước chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kho bạc Nhà nước kịp thời đảm bảo các nhu cầu chi của ngân sách nhà nước

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Ðảng bộ cơ quan KBNN khép lại với nhiều thành công và kết quả đáng ghi nhận. Ðạt được những thành tích nổi bật nêu trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Ban cán sự Đảng, Đảng bộ Bộ Tài chính, Ðảng ủy KBNN và nỗ lực đoàn kết, phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động của hệ thống KBNN.

Giai đoạn 2020 - 2025 đặt ra cho KBNN nhiều thách thức cũng như cơ hội. Đảng bộ cơ quan KBNN sẽ tập trung cao độ trí tuệ, đoàn kết thống nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên cơ quan KBNN vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được nhân dân, Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính giao.

Ðể tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khẳng định vai trò KBNN trong nền tài chính công có trách nhiệm, uy tín, chuyên nghiệp và hiện đại, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong giai đoạn 2020-2025, Ðảng bộ cơ quan KBNN sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, bám sát, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Tài chính, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính để triển khai các nghị quyết, chỉ thị của cơ quan trung ương Đảng.

Hai là, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát của Đảng bộ cơ quan KBNN theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng bộ. Tập trung tổ chức thực hiện đầy đủ các nghị quyết và chương trình công tác đề ra.

Ba là, thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng, hiệu quả; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy trình, thủ tục và công khai, minh bạch trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng.

Bốn là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chi uỷ viên trong thực hiện nguyên tắc chế độ sinh hoạt đảng; chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ theo kế hoạch của chi uỷ.

Năm là, coi trọng và thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ và của KBNN.

Sáu là, cán bộ, đảng viên phải chủ động, sáng tạo, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác; rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bảy là, kiện toàn và nâng cao vai trò của tổ chức chuyên trách công tác Đảng, đoàn thể trong cơ quan. Chú ý chăm lo đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Đảng và đoàn thể chính trị - xã hội của đơn vị.

Tám là, duy trì và phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và từng chi bộ. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, gắn liền với các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; động viên khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc nhằm giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào, yêu ngành, yêu nghề của toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan KBNN, hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giai đoạn 2020 - 2025 đặt ra cho KBNN nhiều thách thức cũng như cơ hội, Đảng bộ cơ quan KBNN sẽ tập trung cao độ trí tuệ, đoàn kết thống nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên cơ quan KBNN vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được nhân dân, Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính giao.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM