Kho bạc Nhà nước vượt chỉ tiêu tích hợp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Hoa Sơn

Kho bạc Nhà nước vừa vượt 01 chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2020 thông qua việc hoàn thành tích hợp thêm 03 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, 03 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 vừa được Kho bạc Nhà nước tích hợp thêm ngày 29/7/2020 gồm: Dịch vụ công hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào ngân sách nhà nước (ứng với thủ tục hành chính là thủ tục hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào ngân sách nhà nước); Dịch vụ công tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại Kho bạc Nhà nước (ứng với thủ tục hành chính là thủ tục tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại Kho bạc Nhà nước); Dịch vụ công đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại Kho bạc Nhà nước (ứng với thủ tục hành chính là thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại Kho bạc Nhà nước).

Theo kế hoạch đề ra trong năm 2020 tại Quyết định số 683/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 28/04/2020 về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 thì Kho bạc Nhà nước phải tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 6/9 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tuy nhiên, đến nay, Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành 7/9 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, vượt 01 chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2020.

Đến nay, Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành 7/9 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, vượt 01 chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2020.

Trước đó, ngày 22/4/2020, Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành tích hợp 04 Kho bạc Nhà nước mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, gồm: Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua Kho bạc Nhà nước; Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp. Đây là 04 thủ tục hành chính có tần suất giao dịch với khối lượng lớn trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Được biết, với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước trên, trung bình mỗi ngày, hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước tiếp nhận và xử lý khoảng gần 100.000 chứng từ và 50.000-60.000 hồ sơ.

Việc tích hợp và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia không chỉ góp phần tăng tính minh bạch, cung cấp các thông tin liên quan về thủ tục hành chính, dữ liệu, cũng như tiến độ giải quyết xử lý hồ sơ; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ... mà còn tăng khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, qua đó, tạo sự thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho khách hàng và các đơn vị sử dụng ngân sách…

Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc tích hợp thêm các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 góp phần ngăn chặn, đẩy lùi và phòng chống dịch bệnh rất hiệu quả, đồng thời đáp ứng được các chủ trương, định hướng chiến lược, các hạng mục nghiệp vụ theo cấu trúc hệ thống Chính phủ điện tử.