BAC A BANK nâng vốn điều lệ lên 4.400 tỷ đồng

PV.

(Tài chính) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tăng vốn điều lệ từ 3.700 tỷ đồng lên 4.400 tỷ đồng.

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc BAC A BANK tăng vốn điều lệ từ 3.700 tỷ đồng lên 4.400 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên BAC A BANK thông qua tại Nghị quyết số 02/2014/NQ/ĐHĐCĐ-BacABank ngày 18/4/2014.

Thống đốc NHNN yêu cầu Hội đồng quản trị BAC A BANK không thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông đang sở hữu cổ phần vượt quá tỷ lệ quy định tại Điều 55 Luật Các tổ chức tín dụng; Thực hiện việc tăng vốn theo quy định của pháp luật; Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, BAC A BANK có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép cho NHNN (qua NHNN chi nhánh tỉnh Nghệ An).

Đồng thời, Thống đốc NHNN giao NHNN chi nhánh tỉnh Nghệ An chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc BAC A BANK thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo đúng yêu cầu tại văn bản này; Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi Giấy phép theo mức vốn điều lệ mới của BAC A BANK, trình Thống đốc NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) sửa đổi nội dung Giấy phép.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông BAC A BANK thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.