Thông tư số 28/2022/TT-BTC"

Bãi bỏ quy định quản lý quyết toán kinh phí NSNN thực hiện Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam”


Ngày 17/05/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 28/2022/TT-BTC bãi bỏ Thông tư liên tịch số 129/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam”.