Thông tư số 34/2022/TT-BTC:

Bãi bỏ Quyết định về tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tài chính


Ngày 10/06/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2022/TT-BTC bãi bỏ Quyết định số 83/2005/QĐ-BTC ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.