Thông tư số 21/2021/TT-BTC:

Bãi bỏ thông tư quy định một số nội dung về trang phục, giấy chứng minh hải quan


Ngày 19/03/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 21/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 23/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định một số nội dung về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 21/2021/TT-BTC.