Ban hành quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo điều hành giá

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá vừa ký Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

Ban hành quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo điều hành giá
Ảnh minh họa. Nguồn: ineternet
Ban Chỉ đạo điều hành giá được thành lập theo Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh làm Trưởng Ban.

Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Phó Trưởng Ban. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định những chủ trương, định hướng quản lý, điều hành giá; các biện pháp điều hành giá, bình ổn giá đối với các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ trong từng thời kỳ.

Theo quy chế hoạt động, Ban Chỉ đạo họp định kỳ vào tuần đầu tiên hàng Quý hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết theo quyết định của Trưởng Ban chỉ đạo. Trưởng ban (hoặc Phó Trưởng ban được ủy quyền) là người chủ trì và kết luận tại các cuộc họp Ban Chỉ đạo. Các nội dung thảo luận của Ban Chỉ đạo, ý kiến thảo luận của các thành viên, ý kiến kết luận cuộc họp của Ban Chỉ đạo và các tài liệu liên quan được bảo quản, bảo mật theo quy định của pháp luật...

Về chế độ báo cáo, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, định kỳ các Bộ, ngành phải có trách nhiệm cập nhật các thông tin về diễn biến thị trường, cung cầu, giá cả; biện pháp điều hành, bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, quan trọng; cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến điều hành giá hoặc có tác động đến giá các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu hoặc mặt bằng giá; dự báo; các kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Khi có sự điều chỉnh (tăng/giảm) giá hoặc điều hành giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước định giá (quy định tại điều 19 Luật giá), các Bộ, ngành, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp theo thẩm quyền phải báo cáo về phương án giá, quyết định điều chỉnh giá, sự thay đổi các yếu tố hình thành giá, các yếu tố sản xuất, kinh doanh đầu vào dẫn đến điều chỉnh.

Trong trường hợp có diễn biến bất thường về giá cả hàng hóa dịch vụ thiết yếu, quan trọng hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của Ban Chỉ đạo; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ quan, đơn vị theo quy định có trách nhiệm chủ động và kịp thời báo cáo thông tin về Ban Chỉ đạo (tình hình giá cả, nguyên nhân,…); đồng thời phối hợp với Ban Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất các biện pháp bình ổn giá để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Các Báo cáo bằng văn bản phải gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá) – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); đồng thời gửi email đến địa chỉ dieuhanhgia@mof.gov.vn trước ngày 25 hàng tháng đối với báo cáo tháng; trước ngày 25 của tháng cuối cùng trong kỳ báo cáo đối với báo cáo 3 tháng, 6 tháng và báo cáo năm.

Nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo được thành lập, đặt tại Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá) với Trưởng nhóm là Cục trưởng Cục Quản lý giá; 2 Phó Trưởng nhóm là lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương, lãnh đạo Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính...