Báo cáo hiệu quả quỹ tài chính ngoài ngân sách đúng hạn

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát, báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước đảm bảo thời gian theo quy định.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27/8/2015 về việc tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính nói trên đang hoạt động thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, gửi báo cáo kết quả rà soát, đánh giá về Bộ Tài chính trước ngày 15/11/2015; Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/12/2015.

Văn bản của Bộ Tài chính là nhằm thực hiện Chỉ thị nêu trên của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, lưu ý một số điểm trong báo cáo của các bộ, ngành, địa phương phải gửi về Bộ Tài chính đúng hạn chậm nhất trước ngày 15/11/2015, như: phạm vi rà soát, đánh giá gồm tất cả các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách đang hoạt động được giao quản lý.

Đối với cơ sở pháp lý liên quan đến việc thành lập, hoạt động và quản lý quỹ, đề nghị nêu rõ văn bản pháp luật (theo Luật, Nghị quyết, Quyết định cùa Thủ tướng Chính phủ,...).

Nội dung về tổ chức hoạt động quỹ, gồm mô hình tổ chức hoạt động; chế độ tiền lương, tiền thưởng và trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi... hiện quỹ đang thực hiện (theo chế độ hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, DNNN...).

Cùng với đó là nguồn vốn hoạt động (chi tiết sổ NSNN cấp): vốn điều lệ quỹ, số vốn hoạt động hàng năm; số thu, chi và số dư quỹ hàng năm, trong đó chi tiết số thu từ NSNN hỗ trợ cho hoạt động của quỹ. Phạm vi số liệu là trong 3 năm: 2013, 2014 và 9 tháng đầu năm 2015.

Ngoài ra, các bộ, ngành, địa phương cần phân tích, đánh giá cụ thể mô hình tổ chức, kết quả hoạt động của từng quỹ, những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế; kết quả xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải pháp xử lý (như: dừng hoạt động, giải thể, cơ cấu, sắp xếp lại...) đối với các quỹ hoạt động không hiệu quả, trùng lặp về mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ hoặc hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích...; giải pháp củng cố, tăng cường đối với các quỹ hoạt động hiệu quả.

Đồng thời, báo cáo những vấn đề qua kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với các quỹ những năm gần đây (sai phạm, nguyên nhân, kiến nghị xử lý, kết quả xử lý...).