BHXH Việt Nam thúc chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua thanh toán không dùng tiền mặt

T. Hồng

Đến năm 2020, 20% số tiền chi trả an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng trong Kế hoạch số 1764/KH-BHXH do BHXH Việt Nam vừa ban hành về thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Đến năm 2020, phấn đấu 20% số tiền chi trả an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng.
Đến năm 2020, phấn đấu 20% số tiền chi trả an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng.

Theo đó, Kế hoạch số 1764/KH-BHXH của BHXH Việt Nam đặt ra mục tiêu xây dựng lộ trình đến năm 2020, phấn đấu 20% số tiền chi trả an sinh xã hội (ASXH) tại địa bàn thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện qua ngân hàng theo Quyết định số 241/QĐ-TTg; đến năm 2021, phấn đấu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất... sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị theo Nghị quyết số 02/NQ-CP. Xây dựng nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh chi trả dịch vụ ASXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ và đạt được mục tiêu đề ra.

Để thực hiện mục tiêu trên, Kế hoạch đặt ra việc xây dựng lộ trình thực hiện mục tiêu bao gồm các bước đánh giá tình hình (quy định của văn bản quy phạm pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ ASXH, đánh giá chi trả ASXH thông qua tài khoản cá nhân tập trung vào hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân.

Đánh giá công tác quản lý người hưởng nhận tiền qua tài khoản cá nhân, đánh giá việc chuẩn hóa và kết nối dữ liệu thông tin người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH); tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong thanh toán chi trả ASXH không dùng tiền mặt và quản lý người hưởng; đề xuất các cột mốc thực hiện mục tiêu Quyết định số 241/QĐ-TTG và Nghị quyết số 02/NQ-CP.

Các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh chi trả dịch vụ ASXH qua ngân hàng BHXH Việt Nam đặt ra tại Kế hoạch số 1764/KH-BHXH bao gồm: Đề xuất hoàn thiện về cơ sở pháp lý (về chia sẻ dữ liệu thông tin liên quan đến người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, đề xuất giải pháp về pháp lý để quản lý người hưởng nhận tiền qua tài khoản cá nhân khắc phục hạn chế, bất cập trong công tác quản lý hiện nay;

Đề xuất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ ban hành quy định bắt buộc đối với người hưởng mới vùng đô thị nhận tiền qua tài khoản cá nhân, đối với người hưởng vùng đô thị hiện đang nhận các chế độ bằng tiền mặt đến năm 2021 nhận qua tài khoản cá nhân phù hợp);

Đề xuất lộ trình kết nối, chia sẻ thông tin với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (hoàn thiện cơ sở dữ liệu thông tin người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, đề xuất lộ trình kết nối, chia sẻ thông tin với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán); đề xuất giải pháp phối hợp với các ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán công có cơ chế ưu đãi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản cá nhân;

Đề xuất giao chỉ tiêu phấn đấu chi trả ASXH qua tài khoản cá nhân cho BHXH tỉnh, thành phố hàng năm đạt mục tiêu Quyết định số 241/QĐ-TTG, Nghị quyết số 02/NQ-CP; tuyên truyền bằng xây dựng, lồng ghép nội dung tuyên truyền, chủ trương của Chính phủ về chi trả ASXH qua hệ thống ngân hàng về hiệu quả, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, quy trình, thủ tục thực hiện, các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng;

Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về lộ trình chuẩn hóa dữ liệu thông tin về người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, kết nối chia sẻ thông tin dữ liệu người nhận chế độ với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nhằm thực hiện mục tiêu phấn đấu 20% số tiền chi trả ASXH được thực hiện qua ngân hàng.