Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đức Mạnh

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1491/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính về phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phối hợp, tham gia với các bộ và UBND TP. Hồ Chí Minh để thực hiện các nhiệm vụ, đề án theo kế hoạch đề ra.
Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phối hợp, tham gia với các bộ và UBND TP. Hồ Chí Minh để thực hiện các nhiệm vụ, đề án theo kế hoạch đề ra.

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao các đồng chí Lãnh đạo Bộ căn cứ các giải pháp, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 87/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nội dung của Quyết định này để chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, đảm bảo đạt mục tiêu và yêu cầu; chủ động kiểm tra việc triển khai thực hiện.

Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ động bám sát những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 87/NQ-CP; chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và những nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất, tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ trong Kế hoạch này thành đề án, công việc, văn bản để báo cáo Lãnh đạo Bộ. Trong đó, cần xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị tham gia phối hợp, thời gian hoàn thành đối với từng công việc được giao.

Quyết định số 1491/QĐ-BTC nêu rõ các nhiệm vụ, đề án, đồng thời, phân công cụ thể từng đơn vị thuộc Bộ Tài chính phối hợp, tham gia với các bộ và UBND TP. Hồ Chí Minh để thực hiện đề án như: Vụ Chính sách thuế tham gia ý kiến về Đề án chuyển đổi mô hình các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất theo hướng phát triển công nghệ cao, sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; Vụ Đầu tư tham gia ý kiến về Đề án Phát triển TP. Thủ Đức trở thành cực tăng trưởng mới, là đô thị sáng tạo, tương tác cao, hạt nhân thúc đẩy kinh tế- xã hội của TP. Hồ Chí Minh; Cục Tài chính doanh nghiệp tham gia ý kiến về Đề án tiếp tục sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, nâng cao chất lượng hiệu quả và phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố...

Ngoài ra, Bộ trưởng yêu cầu, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng năm, các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch kèm theo Quyết định này chủ động kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả; đồng thời gửi Vụ Ngân sách nhà nước (trước ngày 5/12 hằng năm) để tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.