Bộ Tài chính công bố 43 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế

PV.

(Tài chính) Ngày 5/4/2013, Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 693/QĐ-BTC công bố 43 thủ tục hành chính về thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Bộ Tài chính công bố 43 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Theo Quyết định trên có 31 thủ tục hành chính mới; 10 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế các thủ tục hành chính đã công bố và 02 thủ tục hành chính được bãi bỏ.

Cụ thể, 31 thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực thuế gồm: Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu thô áp dụng cho Vietsopetro; khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu thô áp dụng cho Vietsopetro; khai thuế đặc biệt đối với dầu thô áp dụng cho Vietsopetro...; báo cáo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí; thông báo về việc ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí; thông báo về việc hết thời hạn hoặc chấm dứt ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí...

10 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế gồm: Thông báo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí tự in; giải trình về tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp; thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp; kê khai và nộp thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài...

2 thủ tục bãi bỏ gồm: Tại cấp cục Thuế: Thông báo tạm dừng của tài sản cố định đang dùng cho sản xuất kinh doanh do sản xuất theo mùa vụ hoặc tạm dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ (B-BTC-172009-TT); tại cấp chi cục Thuế: thông báo tạm dừng của tài sản cố định đang dùng cho sản xuất kinh doanh do sản xuất theo mùa vụ hoặc tạm dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ (B-BTC-172047-TT).