Bộ Tài chính công khai tiến độ giải ngân chi xây dựng cơ bản nguồn vốn nước ngoài


Bộ Tài chính vừa công khai số liệu giải ngân chi xây dựng cơ bản nguồn vốn nước ngoài lũy kế đến ngày 15/10/2019.

Bộ Tài chính vừa công khai số liệu giải ngân chi xây dựng cơ bản nguồn vốn nước ngoài. Nguồn: internet
Bộ Tài chính vừa công khai số liệu giải ngân chi xây dựng cơ bản nguồn vốn nước ngoài. Nguồn: internet

Việc công khai số liệu giải ngân chi xây dựng cơ bản nguồn vốn nước ngoài nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 được tổ chức vào cuối tháng 9 vừa qua.

Theo Bộ Tài chính, đây là số liệu đối với phần giải ngân theo cơ chế ghi thu ghi chi luỹ kế đến ngày 15/10/2019.

Danh chi tiết tình hình giải ngân chi xây dựng cơ bản nguồn vốn nước ngoài của các bộ, ngành Trung ương và địa phương tại đây.