Bộ Tài chính đẩy mạnh kiểm soát buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp


Ngày 1/2/2019, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 1702/BTC-KHTC về việc đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

Thực hiện Công văn số 379/BTNMT-TCMT ngày 22/1/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại, Bộ Tài chính đề nghị thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý nghiêm chỉnh chấp hành và phổ biến các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt là các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Đồng thời, phổ biến, quán triệt tới cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị, hệ thống không mua bán, sử dụng hay biếu tặng, nhận quà biếu là các loài động vật hoang dã quý hiếm và động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng trong sách đỏ; không thực hiện phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ động vật hoang dã, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại vào môi trường và nâng cao nhận thức về bảo tồn.

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị, hệ thống là một thành viên bảo vệ động vật hoang dã và là tuyên truyền viên tích cực bảo vệ môi trường cũng như bảo vệ đa dạng sinh học.