Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước


Bộ Tài chính cho biết, theo đánh giá sơ bộ thì việc điều chỉnh giảm 50% lệ phí trước bạ (LPTB) đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước dự kiến tác động giảm thu ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2020 ước tính khoảng 3.700 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước.
Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước.

Ngày 19/6/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Tờ trình Chính phủ dự án Nghị định về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, căn cứ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính đã nghiên cứu xây dựng dự án Nghị định theo trình tự thủ tục rút gọn.

Bộ Tài chính nhận được 47 ý kiến tham gia. Có 40/47 ý kiến nhất trí hoàn toàn với sự cần thiết và nội dung của dự thảo Nghị định.

Dự án Nghị định này đã được gửi lấy ý kiến bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp; ý kiến của các tổ chức, cá nhân thông qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính. Đồng thời, dự án đã được gửi Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương để đánh giá tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và hoàn thiện dự thảo Nghị định và trình Chính phủ.

Xem nội dung Dự thảo Nghị định tại đây.