Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ thống đại lý thuế đến năm 2020

PV.

(Tài chính) Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 420/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ thống đại lý thuế đến năm 2020.

Bộ Tài chính cho biết, kế hoạch đặt mục tiêu phát triển hệ thống đại lý thuế theo hướng đẩy mạnh việc xã hội hóa hoạt động hỗ trợ người nộp thuế tạo tiền đề nhằm tăng dần số lượng đại lý thuế và nâng cao chất lượng dịch vụ do đại lý thuế cung cấp; mở rộng, đa dạng hoá dịch vụ của đại lý thuế.

Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống đại lý thuế thực sự trở thành cầu nối giữa cơ quan thuế và người nộp thuế; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế; giảm chi phí về thời gian, nguồn lực cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế thực thi pháp luật thuế góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế.

Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện cơ chế pháp lý điều chỉnh hoạt động của đại lý thuế nhằm đẩy mạnh việc xã hội hoá hoạt động hỗ trợ người nộp thuế và tạo tiền đề tăng số lượng đại lý thuế và nâng cao chất lượng dịch vụ do đại lý thuế cung cấp. Theo đó, sẽ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và nâng hình thức văn bản quy phạm pháp luật từ Thông tư lên Nghị định của Chính phủ; tiến tới ban hành Luật Đại lý thuế.

Theo Kế hoạch đề ra, phấn đấu đến năm 2015, có ít nhất 2.000 người được cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế; tối thiểu 80% số doanh nghiệp hài lòng với chất lượng dịch vụ do đại lý thuế cung cấp.

Giai đoạn 2016-2020, phấn đấu có ít nhất 6.000 người được cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế; tối thiểu 90% số doanh nghiệp hài lòng với chất lượng dịch vụ do đại lý thuế cung cấp.