Bộ Tài chính: Phối hợp tham gia Báo cáo việc thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Ngày 30/9/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1755/QĐ-TTg về một số nguyên tắc và nhiệm vụ báo cáo tình hình thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam.

Bộ Tài chính: Phối hợp tham gia Báo cáo việc thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ
Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện cụ thể của Việt Nam. Nguồn: internet

Theo đó, việc báo cáo tình hình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam phải được thực hiện theo 2 nguyên tắc:

Thứ nhất, thực hiện thu thập số liệu và báo cáo thường niên từ năm 2013 đến hết năm 2015 về tình hình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện cụ thể của Việt Nam trên cơ sở Bộ chỉ số về Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.

Thứ hai, thực hiện lồng ghép việc báo cáo, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm của quốc gia, của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Kế hoạch phát triển hằng năm, 5 năm của các bộ, ngành có liên quan.

8 mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ

Quyết định cũng đã ban hành Bộ chỉ số về mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam.

Theo đó, có 8 mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ gồm: Xoá bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói; Phổ cập giáo dục tiểu học; Tăng cường bình đẳng nam nữ và nâng cao vị thế cho phụ nữ; Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em; Tăng cường sức khỏe bà mẹ; Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh dịch khác; Đảm bảo bền vững về môi trường; Thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu vì phát triển.

6 mục tiêu phát triển bổ sung

Ngoài ra còn có 6 mục tiêu phát triển bổ sung của Việt Nam gồm: Cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng thiết yếu cho người nghèo, cộng đồng nghèo và xã nghèo; Tạo việc làm; Giảm khả năng dễ bị tổn thương, tăng cường hệ thống an sinh xã hội hỗ trợ nhóm dân số nghèo và yếu thế; Phát triển văn hóa, thông tin, cải thiện đời sống tinh thần của nhân dân; Nâng cao mức sống, bảo tồn và phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Tăng cường cải cách hành chính và cung cấp kiến thức pháp lý cho người nghèo.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc lồng ghép việc báo cáo, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam trong Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và 5 năm của quốc gia, của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Kế hoạch phát triển hằng năm, 5 năm của các bộ, ngành có liên quan.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với  Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính toán, bổ sung dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong các năm 2014 và 2015 để thực hiện nhiệm vụ được nêu tại Điểm đ Khoản 1 Điều 3 của Quyết định này, cụ thể “Thu thập, tổng hợp số liệu và phát hành niên giám số liệu thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt nam trong các năm 2014 và 2015 trên cơ sở niên giám thống kê của Việt Nam và Bộ chỉ số về Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ của Việt nam. Kinh phí để thực hiện nhiệm vụ này được cân đối trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư”.

Các bộ, cơ quan liên quan; Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thu thập, tổng hợp thường niên số liệu đối với các chỉ số được phân công; gửi báo cáo tổng hợp và số liệu về Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.