Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan

Phùng Tuấn

TCTC Online - Ngày 02/11/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 172/2010/TT-BTC, thay thế Thông tư số 43/2009/TT-BTC ngày 09/3/2009, hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân có hành lý, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phải nộp lệ phí trong lĩnh vực hải quan.

Đối với hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng cho các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và cá nhân; đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy chế miễn trừ ngoại giao, hành lý mang theo người; hàng xuất khẩu và nhập khẩu tại chỗ sẽ thuộc trường hợp không thu phí hải quan.

Trong khi đó, đối với hàng đang làm thủ tục hải quan phải lưu kho hải quan để ngày hôm sau hoàn thành thủ tục hải quan thì khi hoàn thành thủ tục sẽ phải nộp lệ phí hải quan.

Theo quy định của Thông tư này, mức lệ phí làm thủ tục hải quan sẽ là 20.000 đồng/Tờ khai. Lệ phí đối với hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh Việt Nam là 200.000 đồng/Tờ khai.

Cơ quan hải quan được sử dụng toàn bộ (100%) tiền thu lệ phí trong lĩnh vực hải quan để trang trải chi phí cho việc thực hiện công việc, dịch vụ thu lệ phí và để thanh toán cho việc niêm phong hải quan, mua vật tư, ấn chỉ, văn phòng phẩm phục vụ công việc…

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2011.