Bộ Tài chính quy định một số mức lãi suất áp dụng trong năm 2011

PV.

TCTC Online - Ngày 14/12/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 203/2010/TT-BTC về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

Theo đó, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu bằng đồng Việt Nam là 11,4%/năm và bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 6,6%/năm.

Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng đồng Việt Nam là 2,4%/năm và vay vốn bằng ngoại tệ là 0,8%/năm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2011 và thay thế Quyết định 3208/QĐ- BTC ngày 25/12/2009.