Bộ Tài chính: tập trung phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Tiến tới kỷ niệm 68 năm ngày Truyền thống của ngành Tài chính (28/8/1945 – 28/8/2013), ngày 16/8/2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Chỉ thị số 03/CT-BTC về việc phát động phong trào thi đua nước rút chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2013.

Bộ Tài chính: tập trung phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị
Trụ sở Bộ Tài chính. Nguồn: internet
Để thực hiện triệt để nội dung Chỉ thị, ngày 21/8, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 11166/BTC-VP yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện một số yêu cầu sau:

Thứ nhất, tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch và tập trung thực hiện nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Bộ trưởng Bộ Tài chính giao tại Chỉ thị số 03/CT-BTC, ngày 16/8/2013.

Thứ hai, không tổ chức mít tinh kỷ niệm 68 năm ngày Truyền thống của ngành Tài chính; không tổ chức các đoàn đến tặng hoa chúc mừng tại Trụ sở Bộ Tài chính.

Thứ ba, cơ quan báo chí, tuyên truyền thuộc Bộ Tài chính cần có kế hoạch, tổ chức thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính, thực hiện thắng lợi Chỉ thị 03/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao của toàn ngành trong năm 2013.

Như vậy, với những chủ trương trên, Ngày Truyền thống ngành Tài chính năm nay sẽ được tổ chức chào mừng trên tinh thần đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và bằng những hoạt động thiết thực như: đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa; chăm lo cho đồng bào nghèo; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành.

Thông qua các hoạt động trên sẽ gắn kết việc thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhưng vẫn phải đảm bảo công tác giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính, góp phần tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Bộ Tài chính.