Đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị

Đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị xây dựng nền tài chính quốc gia hiệu quả, phát triển bền vững”, trong giai đoạn 2021-2025, công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tài chính cần tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Sinh thời, Bác Hồ đã từng nói: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”; “Chi bộ mạnh tức là Đảng mạnh. Đảng có mạnh là nhờ có đảng viên tốt, có chi bộ tốt, cho nên mỗi một chi bộ phải là một tế bào trong một cơ thể của Đảng...”. Chi bộ không chỉ là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là nơi gắn kết đảng viên với tổ chức đảng mà còn là cầu nối, là sợi dây chuyền để đưa đường lối, chính sách của Đảng đến với quần chúng nhân dân.