Bộ Tài chính trả lời về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIII, cử tri tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, điều chỉnh chế độ thanh toán tiền nghỉ phép theo hình thức khoán như trước đây, bởi quy định như hiện nay (chỉ áp dụng cho các trường hợp nghỉ phép thăm người thân và có xác nhận của địa phương...) là chưa phù hợp, dễ phát sinh các hình thức đối phó, tiêu cực trong thực hiện. Bộ Tài chính trả lời ý kiến cử tri tỉnh Lâm Đồng về vấn đề này như sau:

 Bộ Tài chính trả lời về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép
Việc thanh toán tiền đi phép không theo chế độ khoán. Nguồn: internet
Việc thanh toán tiền đi phép không theo chế độ khoán

Trước đây, chế độ thanh toán tiền tàu xe đi phép được thực hiện theo Thông tư số 108 TC/HCVX ngày 30/12/1993 của Bộ Tài chính quy định chế độ phụ cấp tiền tàu, xe cho công nhân viên chức nhà nước đi nghỉ phép hàng năm. Tại Mục I quy định đối tượng áp dụng như sau:

“Công chức viên chức hành chính sự nghiệp, công nhân viên chức trong các doanh nghiệp thuộc khu vực Nhà nước, quân nhân và công an nhân dân (thuộc diện hưởng lương) đang công tác ở miền núi và hải đảo có nghỉ lao động hàng năm theo chế độ quy định, được thủ trưởng cơ quan, xí nghiệp, đơn vị cấp giấy nghỉ phép năm để đi thăm người thân (bao gồm cha, mẹ, vợ hoặc chồng con).

Công chức viên chức hành chính sự nghiệp, công nhân viên chức trong các doanh nghiệp, quân nhân và công an nhân dân (thuộc diện hưởng lương) có đủ điều kiện nghỉ lao động hàng năm theo chế độ quy định, được thủ trưởng cơ quan, xí nghiệp, đơn vị cấp giấy nghỉ phép năm để đi thăm người thân bị ốm đau, tai nạn phải điều trị, bị chết (bao gồm cha, mẹ, vợ hoặc chồng con)”.

Căn cứ theo các quy định trên thì việc thanh toán tiền tàu xe đi phép năm trước đây không thực hiện theo chế độ khoán; chỉ các đối tượng được quy định tại Mục I Thông tư số 108 TC/HCVX ngày 30/12/1993 của Bộ Tài chính và phải thực sự có đi phép thăm gia đình thì mới được thanh toán tiền tàu xe khi đi nghỉ phép.

Sẽ rà soát, sửa đổi cho phù hợp với Bộ luật Lao động 2012

Ngày 23/6/1994, Quốc hội khóa IX Kỳ họp thứ 5 thông qua Bộ luật Lao động và Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Tại khoản 4, Điều 9 Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi quy định:

Tiền tàu xe và tiền lương trong những ngày đi đường do người sử dụng lao động và người lao động thoả thuận; đối với người lao động làm việc ở vùng xa xôi hẻo lánh (vùng núi cao, vùng sâu, hải đảo) khi đi nghỉ hàng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền tàu xe và tiền lương cho những ngày đi đường”.

Căn cứ theo Bộ Luật lao động và Nghị định nêu trên, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Tại khoản 1, Điều 2 quy định như sau:

Cán bộ, công chức đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BVN-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc) có đủ điều kiện được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật lao động quy định, được thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý cấp giấy cho đi nghỉ phép năm về thăm gia đình, cha mẹ, vợ hoặc chồng, con hoặc thăm quê quán.

Cán bộ, công chức công tác tại vùng còn lại có đủ điều kiện được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật lao động quy định, được thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý cấp giấy cho đi nghỉ phép hàng năm để thăm vợ hoặc chồng; con; cha, mẹ (cả bên chồng hoặc bên vợ) bị ốm đau, bị chết”.

Theo đó, việc Bộ Tài chính quy định cán bộ, công chức công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, hải đảo có hệ số khu vực từ mức 0,5 trở lên được thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý cho đi nghỉ phép về thăm gia đình thì được thanh toán tiền tàu xe đi phép. Còn các đối tượng công tác tại các vùng còn lại chỉ được thanh toán tiền tàu xe đi phép khi vợ hoặc chồng, con, cha, mẹ bị ốm đau, bị chết là phù hợp với Điều 77 Bộ Luật Lao động và khoản 4, Điều 9 Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ.

Tuy nhiên, quy định về chế độ nghỉ phép của Bộ luật Lao động năm 2012 đã có một số thay đổi so với trước đây, hiện nay Bộ Tài chính đang rà soát, nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 141/2011/TT-BTC cho phù hợp.