Bộ Tài chính triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Trung du và miền núi Bắc Bộ

Trần Huyền

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Quyết định số 2011/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Kế hoạch đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị đầu mối chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện và thời gian hoàn thành.

Theo đó, đối với nhiệm vụ tổng thu ngân sách nhà nước của Vùng đến năm 2030 đạt 190 nghìn tỷ đồng do Bộ Tài chính chủ trì, Bộ giao Vụ Chính sách thuế chủ trì nghiên cứu, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách thu nhằm tăng thu ngân sách nhà nước của Vùng. Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chủ trì xây dựng dự toán thu ngân sách hàng năm và tổ chức thực hiện thu đảm bảo đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Về nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung chính sách tài chính, chính sách thuế đối với các dự án thủy điện quan trọng theo hướng tăng tỷ trọng nguồn thu được phân bổ cho các địa phương trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế, Vụ Chính sách thuế, Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ Ngân sách nhà nước chủ trì trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật để tăng nguồn thu phân bổ cho các địa phương trong Vùng. Thời gian hoàn thành trong năm 2025.

Bộ Tài chính cũng được giao nhiệm vụ chủ trì sửa đổi, bổ sung chính sách tài chính, chính sách thuế đối với hoạt động xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu theo hướng tăng tỷ trọng nguồn thu được phân bổ cho các địa phương trong Vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Về nhiệm vụ này, Bộ giao Tổng cục Thuế, Vụ Chính sách thuế, Tổng cục Hải quan, Vụ Ngân sách nhà nước chủ trì trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật để tăng nguồn thu phân bổ cho các địa phương trong Vùng trong năm 2025.

Tại Kế hoạch, Bộ Tài chính cũng phân công các đơn vị triển khai các nhiệm vụ do Bộ Tài chính phối hợp tham gia ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; báo cáo rà soát các cơ chế, chính sách đặc thù cho vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Bộ căn cứ các giải pháp, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 96/NQ-CP và nội dung của Quyết định này để chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu; chủ động kiểm tra việc triển khai thực hiện.

Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ động bám sát những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 96/NQ-CP; chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và những nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện đạt kế quả cao nhất; tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ trong Kế hoạch này thành đề án, công việc, văn bản để báo cáo Lãnh đạo Bộ, trong đó cần xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị tham gia phối hợp, thời gian hoàn thành đối với từng công việc được giao.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng năm, các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch chủ động kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả; đồng thời gửi Vụ Ngân sách nhà nước trước ngày 5/12 hàng năm để tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, căn cứ yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đề nghị của các bộ, cơ quan liên quan về việc báo cáo đột xuất hoặc thường xuyên tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP, các đơn vị báo cáo theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ.