Các khoản chi phí không được khấu trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp

Theo chukysovitax.com

(Tài chính) Khi tính toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) có rất nhiều việc cần lưu ý và quan tâm. Bên cạnh hồ sơ kê khai quyết toán thuế TNDN, các bảng kê khai, kế toán viên còn phải suy xét nhiều đế những vấn đề về được giảm, không được giảm,….

Bên cạnh những chi phí được giảm trừ thì cũng có những khoản chi phí không được giảm trừ khi tính thuế TNDN được quy định trong khoản 2, điều 6, Thông tư 123/2012/TT-BTC và được sửa đổi tại điều 9, Luật thuế TNDN, sửa đổi số 32/2013/QH13, các bạn kế toán lưu ý khi kê khai thuế.

Các khoản chi không được trừ đó là:

- Các khoản chi không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, không có đủ hóa đơn chứng từ  hợp pháp.

- Tiền phạt do quy định hành chính báo gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế đố đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán tống kê, vi phạm pháp luật về thuế.

- Khoản chi được bù đắp băng khoản chi phí khác.

- Khoản chi vượt mức theo quy định của pháp luật về trích lập dự phòng.

- Phần chi trả lãi vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.

- Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa phần vượt mức tiêu hoa hợp lý.

- Chi trang phục vượt quá 5 triệu đồng/ 1 năm.

- Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động. Phần chi phụ cấp cho người đi công tác trong nước và nước ngoài vượt quá 2 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

- Khoản trích khấu hao tài sản cố định không đúng quy định của pháp luật

+ Đối với công cụ dụng cụ phân bổ quá 2 năm sẽ bị loại ra khỏi chi phí được trừ.

+ Đối với ô tô trên 1,6 tỷ (dưới 9 chỗ ngồi): Đối vơi doanh nghiệp không kinh doanh vận tải, du lịch, khách sạn thì phần khấu hao vượt trên 1,6 tỷ sẽ không được trừ.

Khoản trích trước vào chi phí không đúng quy định của pháp luật.

Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty TNHH một thành viên, thù lao trả cho sáng lập viên doanh nghiệp không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh; tiền lương, tiền công các khoản hạch toán chi khác đẻ chi trả cho người lao động nhưng thực tế không chi trả hoặc không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Phần chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu.

Tiền nộp các loại thuế:

+ Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế, thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống vượt mức 1,6 tỷ. Sang năm 2014, riêng đối với những hóa đơn có tổng thanh toán trên 20 triệu mà thanh toán bằng tiền mặt,thì phần thuế GTGT không được khấu trừ này không được tính vào chi phí khi thính thuế TNDN.

+ Thuế TNDN ( riêng tiền thuế thu nhập nộp thay nhà thầu nước ngoài được tính vào chi phí được trừ).

+ Thuế thu nhập cá nhân: thuế thu nhập cá nhân không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế là số tiền thuế do doanh nghiệp khấu trừ trên thu nhập của người nộp thuế để nộp vào ngân sách của nhà nước.

Khoản chi quản cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 15% tổng số chi được trừ. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hóa bán  ra.

Khoản tài trợ, trừ khoản tài trợ cho y tế, giáo dục,nghiên cứu khoa học, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế -  xã hội đặc biệt khó khăn.

Phần trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện hoặc quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động vượt mức quy định theo quy định của pháp luật.

Các khoản chi của hoạt động kinh doanh: ngân hàng, bảo hiểm, xổ số, chứng khoán và một số hoạt động kinh doanh đặc thù khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.