Các tính giảm trừ gia cảnh theo luật thuế mới

Luật sư Đỗ Trọng Linh - Công ty Luật Bảo An

(Tài chính) Khi tính thuế Thu nhập cá nhân năm 2013 sẽ lấy tổng thu nhập chịu thuế của năm 2013 (tính cho 12 tháng) trừ tổng các khoản giảm trừ của 6 tháng đầu năm và của 6 tháng cuối năm sau đó nhân với thuế suất.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2012 có hiệu lực từ ngày 1/7/2013. Theo đó, những thu nhập phải chịu thuế phát sinh từ ngày 1/7/2013 trở về sau sẽ áp dụng các quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 để tính. Những thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân phát sinh trước ngày 1/7/2013 sẽ áp dụng Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007.

Mức giảm trừ gia cảnh ở hai luật này là khác nhau. Cụ thể:

Theo Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, mức giảm trừ với đối tượng nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng (48 triệu đồng/năm) và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng.

Theo khoản 4 Điều 1 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2012, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm) và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Điểm a khoản 1 Điều 7 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định: Với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công được áp dụng kỳ tính thuế theo năm. Với quy định này khi tính thuế thu nhập cá nhân năm 2013 sẽ lấy tổng thu nhập chịu thuế của năm 2013 (tính cho 12 tháng) trừ tổng các khoản giảm trừ của 6 tháng đầu năm và của 6 tháng cuối năm sau đó sẽ nhân với thuế suất.

Bên cạnh đó để thực hiện pháp luật được thống nhất, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 336/TCT-TNCH ngày 24/1/2014 hướng dẫn việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013. Cụ thể:

Tại khoản 2 mục IV hướng dẫn về các khoản giảm trừ cho người nộp thuế, các khoản giảm trừ của cả năm 2013 sẽ cộng tổng các khoản giảm trừ của 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm. Thu nhập tính thuế bằng tổng thu nhập chịu thuế trừ tổng các khoản giảm trừ sau đó nhân với thuế suất.