Cách tính lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức từ ngày 1/7/2019


Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở cho đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, hội.

Bộ Nội vụ vừa hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở cho đối tượng hưởng lương, phụ cấp. Nguồn: internet
Bộ Nội vụ vừa hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở cho đối tượng hưởng lương, phụ cấp. Nguồn: internet

Thông tư số 04/2019/TT-BNV nêu rõ, căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng quy định tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước về chế độ tin lương đi với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

Trong đó, mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tính theo công thức:

Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2019

=

Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng

x

Hệ số lương hiện hưởng

 

Về, công thức tính mức phụ cấp, đi với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở thực hiện theo công thức:

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1/7/2019

=

Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng

x

Hệ số phụ cấp hiện hưởng

 

Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) thực hiện theo công thức:

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1/7/2019

=

Mức lương thực hiện từ ngày 1/7/2019

+

Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 1/7/2019 (nếu có)

+

Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 1/7/2019 (nếu có)

x

Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

 

Thông tư số 04/2019/TT-BNV quy định, đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, từ ngày 1/7/2019, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán đối với mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố được tính theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng. Việc quy định cụ thể mức phụ cấp đối với các đối tượng này thực hiện theo quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.

Đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu, người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an; Người làm việc trong tổ chức cơ yếu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), thực hiện tính mức lương, mức phụ cấp theo cách tính như trên.