Cách tính thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập từ 1/1/2014

Công ty Kiểm toán Quốc tế UNISTARS

(Tài chính) Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn về việc áp phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập từ 1/1/2014.

Đối với doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp từ ngày 01/01/2014 sau khi nhận Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thì thực hiện gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế (theo mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Doanh nghiệp mới thành lập từ 01/01/2014 thuộc các trường hợp đăng ký tự nguyện theo phương pháp khấu trừ chưa nộp Thông báo mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và chưa thông báo phát hành hoá đơn để sử dụng thì thực hiện gửi Thông báo về việc áp dụng tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Doanh nghiệp mới thành lập từ 01/01/2014 thuộc các trường hợp đăng ký tự nguyện theo phương pháp khấu trừ nhưng đã mua hoá đơn bán hàng của cơ quan thuế thì tiếp tục áp dụng phương pháp tính trực tiếp cho năm 2014 và xác định lại phương pháp tính thuế cho năm 2015, 2016 trên cơ sở doanh thu của năm 2014.