Cải cách thuế hiện đại, minh bạch, thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ


Năm 2021, cải cách thủ tục thuế nói riêng và ngành Tài chính nói chung được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và là nền tảng quan trọng để tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, kiến tạo trong giai đoạn tới.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đồng bộ các phương pháp quản lý ngân sách gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Theo Tổng cục Thuế, trong năm 2020 vừa qua, để có thể hoàn thành vượt mức kế hoạch (vượt 2% dự toán) trong bối cảnh nền kinh tế chịu tác động nặng nề từ dịch bệnh, thiên tai, toàn ngành Thuế đã chủ động đánh giá tác động của thiên tai, dịch bệnh đến số thu ngân sách nhà nước, đề ra những kịch bản ứng phó; tham mưu cho Chính phủ, Bộ Tài chính về các phương pháp để chủ động thay đổi kế hoạch của năm 2020 phù hợp với tình hình.

Năm 2021, ngành Thuế tiếp tục tiếp rà soát và đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, tập trung vào nghiên cứu tiếp tục giảm thời gian nộp thuế, giảm hồ sơ, giấy tờ và chi phí tuân thủ cho người nộp thuế.

Trong đó, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp thực hiện đồng bộ các phương pháp quản lý ngân sách, kiểm tra chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu gắn liền với nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo lợi nhuận cho người nộp thuế.

Để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ với ngân sách, ngành Thuế đã công khai thủ tục hành chính dưới nhiều hình thức như: Đăng tải tại các trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố, các Chi cục Thuế. Đồng thời, niêm yết các thủ tục hành chính thuộc cấp Tổng cục Thuế tại trụ sở Văn phòng Tổng cục Thuế; các thủ tục hành chính được công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia và đăng tải trên website Tổng cục Thuế để người nộp thuế tra cứu...

Để tương tác hiệu quả hơn với người nộp thuế, Tổng cục Thuế đã thiết lập Hệ thống eTax gồm 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế xuống tận các chi cục, hoạt động thường xuyên, liên tục và thông suốt 24/7. Nhờ đó, các câu hỏi, vướng mắc của người nộp thuế được giải đáp kịp thời. 

Về rà soát, đánh giá, đơn giản hoá thủ tục hành chính, Tổng cục Thuế đã thực thi việc cắt giảm, đơn giản hóa và đưa vào Luật Quản lý thuế sửa đổi đối với 2 điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế; đồng thời, công khai trên website của Tổng cục Thuế và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính…

Cải cách thủ tục thuế tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi

Trao đổi với báo chí, ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, trong năm 2021, thách thức và khó khăn còn nhiều, song toàn ngành Thuế sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế, nhất là kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế và đẩy mạnh quản lý nợ đọng thuế…

Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai rà soát để thực hiện cắt giảm thủ tục hành chính theo yêu cầu của của Nghị quyết số 68/NQ-CP Chính phủ ban hành ngày 12/05/2020 về Chương trình cắt giảm, đơm giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Về mục tiêu để hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2021, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, với tinh thần chuyển đổi số quốc gia, tận dụng lợi thế từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục thực thi nhiều hiệp định thương mại thế hệ mới đã ký kết trong năm 2020, cải cách thủ tục thuế nói riêng và ngành Tài chính nói chung được xác định là nhiệm vụ và cũng là nền tảng quan trọng để tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, kiến tạo trong giai đoạn tới.

Theo đó, toàn ngành Thuế sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế, nhất là kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế và đẩy mạnh quản lý nợ đọng thuế; hoàn thành chỉ tiêu thu nợ và chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra, phấn đấu giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021.

Ngành Thuế tiếp tục tổ chức bộ máy cơ quan thuế theo hướng tăng cường năng lực cho các vụ, cục Thuế thuộc Tổng cục Thuế. Đặc biệt, ngành Thuế sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, thực hiện tốt phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Bên cạnh đó, cơ quan Thuế các cấp sẽ triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình hành động của Bộ Tài chính về cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, hỗ trợ khởi nghiệp; hoàn thành triến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030...

Giai đoạn 2021-2030, ngành Thuế đã đặt mục tiêu cải cách thuế hiện đại, minh bạch, thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ. Để thực hiện tốt mục tiêu trên, Tổng cục Thuế sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Quản lý thuế; rà soát các văn bản pháp luật thuế để kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý nếu có vấn đề vướng mắc, bất cập phát sinh; nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, chấp hành pháp luật; chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật; thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật thuế.

Đồng thời, tiếp tục rà soát và đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, tập trung vào nghiên cứu tiếp tục giảm thời gian nộp thuế, giảm hồ sơ, giấy tờ và chi phí tuân thủ cho người nộp thuế. Kịp thời tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các vướng mắc khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách thuế.

Cùng với đó, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, hiệu quả; nâng cao hiệu quả vận hành bộ phận một và vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực thuế...