Cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tài chính

Lê Anh

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1272/QĐ-BTC về Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định số 143/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển” của Bộ Tài chính.

Kế hoạch này được thực hiện từ năm 2024 đến năm 2026 nhằm góp phần tổ chức triển khai hiệu quả việc xây dựng và khai thác, sử dụng Bộ pháp điển gắn với mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và triển khai thi hành các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 143/QĐ-TTg.

 

Bộ pháp điển cùng với các cơ sở dữ liệu về pháp luật được quản lý, vận hành thống nhất, đồng bộ, kết nối dữ liệu thông tin pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận, tra cứu pháp luật của người dân và doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đặt mục tiêu tổ chức pháp điển và cập nhật kết quả kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tài chính bảo đảm chất lượng theo quy định tại Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và Nghị định số 63/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Đồng thời, phổ biến, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển bằng nhiều phương thức, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Bộ pháp điển cùng với các cơ sở dữ liệu về pháp luật được quản lý, vận hành thống nhất, đồng bộ, kết nối dữ liệu thông tin pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận, tra cứu pháp luật của người dân và doanh nghiệp.

Bộ Tài chính phấn đấu 80% công chức của các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước thuộc Bộ được phổ biến, giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, góp phần thực hiện mục tiêu chung tăng số lượng lượt truy cập Bộ pháp điển.

Tại Quyết định số 1272/QĐ-BTC, Bộ Tài chính yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Bộ pháp điển thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Cùng với đó, việc khai thác, sử dụng Bộ Pháp điển phải được thực hiện rộng rãi nhằm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng của Bộ Pháp điển.

Các nội dung thực hiện theo Kế hoạch này bao gồm: Rà soát văn bản quy phạm pháp luật và kết quả pháp điển để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện các đề mục thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tài chính; tiếp tục thực hiện pháp điển các đề mục và cập nhật các quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo vào Bộ pháp điển; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính về Bộ pháp điển; tăng cường bố trí điều kiện đảm bảo cho công tác pháp điển và tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển.