Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành một số luật

PV. (t/h)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ chức tín dụng.

Thời gian qua, Chính phủ đã trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 (dự án Luật) điều chỉnh thời điểm có hiệu lực của các Luật này từ ngày 01/8/2024.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền theo trình tự được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo các điều kiện ban hành ngay khi Quốc hội thông qua dự án Luật.

Để các chính sách mới của các Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Các tổ chức tín dụng sớm được triển khai trong thực tiễn, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, ngày 26/6/2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 63/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành các luật này.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức, địa phương có liên quan khẩn trương hoàn thiện các quyết định, thông tư đã được giao cho Bộ trưởng quy định trong các luật này và phân công của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng trình tự quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chỉ thực hiện rút gọn hiệu lực thi hành đồng thời với Luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trong ngày 28/6/2024.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện đồng thời việc lấy ý kiến của các địa phương đối với các văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng và hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương xây dựng văn bản thuộc thẩm quyền của địa phương đã được Luật giao đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất. Đồng thờim tổ chức các hội nghị trực tuyến với các địa phương theo vùng để giải đáp các vướng mắc, hướng dẫn các địa phương hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật; hoàn thành trước ngày 05/7/2024...

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào trách nhiệm được giao trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng và dự thảo các Nghị định đã được Chính phủ hoàn thiện gửi tới các địa phương trong quá trình tổ chức các cuộc họp trực tuyến để xây dựng, hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và khả thi gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp tham gia đóng góp ý kiến trước ngày 05/7/2024.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tổ chức tập huấn về các quy định mới đến cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị bằng các hình thức phù hợp để tổ chức triển khai thực hiện nhất là những đổi mới trong cung cấp các dịch vụ công thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp...

 

Thủ tướng Chính phủ biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành trong việc khẩn trương xây dựng các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng theo trình tự thủ tục được quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...