Chấm dứt tình trạng từ chối giải quyết quyền lợi BHYT khi người bệnh chuyển tuyến


Đó là yêu cầu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 1155/BHXH-CSYT ngày 11/4/2019 về giải quyết quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT) khi người bệnh chuyển tuyến.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 29/11/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 4996/BHXH-CSYT hướng dẫn cơ sở tuyến trên tra cu lch sử khám chữa bệnh của người bệnh đ có thêm thông tin làm căn cứ gii quyết quyn lợi cho người có thẻ BHYT trong trường hợp được chuyển tuyến theo quy định tại Khoản 3, Điều 14 Nghị đnh s 146/2018/NĐ-CP.

Do đó, các cơ sở khám chữa bệnh nơi tiếp nhn người bệnh chuyển tuyến t chi gii quyết hưng BHYT hoặc yêu cầu người bệnh quay về cơ s khám chữa bệnh nơi chuyn tuyến đxác nhận mc hưng BHYT tại bệnh viện là không đúng các quy định hiện hành về khám chữa bệnh BHYT và hướng dn tại Công văn số 4996/BHXH-CSYT nêu trên, gây phin hà và không đảm bo quyn lợi cho người c th BHYT khi đi khám chữa bệnh.

Để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh BHYT, giảm phiền hà và không phát sinh thêm thủ tục hành chính cho người bệnh BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh có văn bản đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh BHYT chấm dứt ngay tình trạng nêu trên, giải quyết quyền lợi hưởng BHYT cho người tham gia BHYT theo đúng các quy định về khám chữa bệnh BHYT.

Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh tra cứu trên Cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định BHYT không thấy lịch sử khám chữa bệnh của người bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh nơi chuyển tuyến thì vẫn phải căn cứ vào Giấy chuyển tuyến BHYT để giải quyết quyền lợi cho người có thẻ BHYT theo quy định hiện hành.

Đồng thời, đề nghị cơ sở khám chữa bệnh thực hiện việc gửi dữ liệu điện tử phục vụ quản lý khám chữa bệnh BHYT ngay sau khi kết thúc lần khám bệnh hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú hoặc kết thúc đợt điều trị nội trú của người bệnh theo đúng quy định.