Thông tư số 71/2018/TT-BTC:

Chế độ tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam


Ngày 10/8/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 71/2018/TT-BTC quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

Thông tư gồm 6 chương, 35 điều kèm theo 01 phụ lục quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Đối tượng áp dụng của Thông tư gồm:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội;

- Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Các tổ chức sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ...

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2018.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 71/2018/TT-BTC.