Thông tư số 16/2019/TT-BTC:

Chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước


Ngày 18/3/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 16/2019/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí được trích để thực hiện chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước.

Thông tư gồm 6 điều, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí được trích để thực hiện chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước theo quy định tại Phụ lục 6 Nghị quyết số 325/2016/UBTVQH14 ngày 29/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước và Nghị định số 66/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước.

Đối tượng áp dụng gồm: Kiểm toán Nhà nước; Các cơ quan, đơn vị được kiểm toán; Các cơ quan đơn vị có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/5/2019 và áp dụng từ năm ngân sách 2017.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây:

Thông tư số 16/2019/TT-BTC.

Phụ lục Thông tư số 16/2019/TT-BTC.

Biểu phụ lục Thông tư số 16/2019/TT-BTC.