Chi phí quản lý đối với bảo hiểm tai nạn lao động thực hiện thế nào?

Hương Giang

Từ ngày 30/5/2020, cơ chế quản lý tài chính và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp sẽ được thực hiện theo Thông tư số 24/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020.

Theo đó, chi phí quản lý đối với bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được bổ sung tại Điều 10a gồm: hỗ trợ chi tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cải cách thủ tục hành chính về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Về chi mua sắm hiện đại hóa hệ thống quản lý thực hiện theo nội dung chi có liên quan quy định tại các khoản 1, 2, 3, 8 và 11 Điều 9 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Chi hỗ trợ cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan có liên quan trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thanh tra, kiểm tra và các nhiệm vụ liên quan về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Mức hỗ trợ cụ thể do Thủ trưởng đơn vị quyết định trong phạm vi nguồn chi phí quản lý được sử dụng.

Đối với công chức, viên chức thường xuyên phải đi kiểm tra, xác minh hồ sơ đối tượng hưởng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại khu dân cư mà tự túc bằng phương tiện cá nhân và không thuộc phạm vi thanh toán chế độ công tác phí theo quy định, thì được hỗ trợ theo phương thức khoán tiền tự túc phương tiện tối đa không quá 1 lần mức lương cơ sở/người/tháng. Mức khoán cụ thể do thủ trưởng đơn vị quyết định trong phạm vi nguồn chi phí quản lý được sử dụng.

Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định chi hỗ trợ công tác phối hợp chỉ đạo, chế độ công tác phí, làm đêm, thêm giờ, chi phí xăng xe hoặc thuê phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. Chi hỗ trợ chi nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.