Chỉ thị số 18/CT-TTg:

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025


Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/04/2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Chỉ thị số 18/CT-TTg.