Chỉ thị số 02/CT-BTC:Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách

(Tài chính) Ngày 8/8, Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTC về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách (NSNN) để đảm bảo thực hiện dự toán thu NSNN năm 2013.

Trong những tháng đầu năm 2013, nền kinh tế còn nhiều khó khăn thách thức, sản xuất kinh doanh phục hồi chậm, vẫn còn nhiều doanh nghiệp giải thể hoặc ngừng hoạt động, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng… đã tác động không thuận lợi đến công tác thu NSNN. Kết quả thu NSNN 7 tháng đầu năm 2013 chỉ đạt 52,6% dự toán, trong đó thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 50,4% dự toán, thu nội địa đạt 51,6% so với dự toán, là mức thu đạt thấp nhất trong nhiều năm qua.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, NSNN năm 2013, công văn số 1025/TTg-KTTH ngày 16/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện NSNN năm 2013 và Thông báo số 247/TB-VPCP ngày 16/7/2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình NSNN năm 2013 và định hướng NSNN năm 2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính, Thủ trưởng cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước các cấp, tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ để đảm bảo thực hiện dự toán thu NSNN năm 2013.

Mời download nội dung Chỉ thị: Chi thi 02-CT-BTC.doc