Chính phủ trình Thường vụ Quốc hội Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Ngày 17/4, được sự uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2012.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Nguồn: internet
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Nguồn: internet

Thu, chi NSNN cơ bản đảm bảo đạt các mục tiêu Quốc hội giao

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIII đã quyết định nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2012 như sau:

Thu, chi trong cân đối NSNN: Tổng số thu: 740.500 tỷ đồng. Tổng số chi: 903.100 tỷ đồng. Bội chi: (-) 140.200 tỷ đồng, tương đương 4,8% GDP, phấn đấu tăng thu để giảm bội chi thấp hơn 4,8% GDP.

Các khoản thu, chi quản lý qua NSNN: 64.689 tỷ đồng.

Vay ngoài nước về cho vay lại: 34.110 tỷ đồng.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2012 được triển khai thực hiện trong điều kiện là năm thứ năm liên tiếp sự phát triển của nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức; tăng trưởng kinh tế có xu hướng chậm lại, kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định vững chắc; hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi chậm, tồn kho sản phẩm hàng hóa ở một số lĩnh vực còn cao; số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động còn nhiều...

Để triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2012 đã được Quốc hội quyết định, Chính phủ đã có các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2012; Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất – kinh doanh, hỗ trợ thị trường; cùng với đó là sự chỉ đạo quyết liệt của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và sự đồng thuận của toàn xã hội, sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; nền kinh tế nước ta đã từng bước có chuyển biến tích cực, đúng hướng và đạt được những kết quả quan trọng; lạm phát  từng bước được kiềm chế; chỉ số giá tiêu dùng tăng 6,8% (kế hoạch dưới 10%); mức tăng trưởng kinh tế đạt 5,3% (kế hoạch 6% - 6,5%).

Nhờ đó, kết quả thu, chi NSNN cơ bản đảm bảo đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Quốc hội quyết định: Thu NSNN cơ bản hoàn thành dự toán giao (tổng thu NSNN vượt 2%, ngân sách trung ương hụt thu cân đối, NSĐP tăng 4,6%), đảm bảo nguồn thực hiện nhiệm vụ theo dự toán giao, đồng thời có thêm nguồn thực hiện các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp thiết cho đầu tư phát triển, kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo đảm an ninh, quốc phòng; tiếp tục dành ngân sách gối đầu cho năm 2013 từ số tích lũy các năm trước để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương theo chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội.

Trong điều kiện khó khăn chung nền kinh tế, nhờ sự cố gắng khắc phục khó khăn của các cấp, các ngành và doanh nghiệp, thu NSNN năm 2012 đạt và vượt dự toán Quốc hội quyết định. Dự toán thu NSNN năm 2012 đạt 740.500 tỷ đồng, quyết toán 754.572 tỷ đồng; tăng 1,9% (14.072 tỷ đồng) so với dự toán.

Nhiệm vụ chi NSNN năm 2012 đã được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Tình trạng chi chuyển nguồn sang năm sau giảm về quy mô và cơ cấu, các khoản chi chuyển nguồn do triển khai chậm đã được khắc phục đáng kể. Số chi chuyển nguồn do triển khai chậm là 22.454 tỷ đồng, bằng 1,9% so với tổng chi NSNN (năm 2011 là 32.720 tỷ đồng, bằng 3,2% tổng chi NSNN). Dự toán chi NSNN 903.100 tỷ đồng, quyết toán 978.463 tỷ đồng, tăng 8,3% (75.363 tỷ đồng) so với dự toán, chủ yếu tăng chi đầu tư phát triển (88.812 tỷ đồng) từ nguồn vốn ngoài nước; nguồn bổ sung từ dự phòng ngân sách theo chế độ và nguồn năm trước chuyển sang.

Quyết toán số bội chi là 154.126 tỷ đồng, so dự toán vượt 13.926 tỷ đồng, bằng 4,75% GDP thực tế, nằm trong tỷ lệ bội chi Quốc hội cho phép.

Trên cơ sở đó, Chính phủ trình quyết toán thu, chi NSNN năm 2012 với:

- Tổng số thu cân đối NSNN là 1.058.140 tỷ đồng;

- Tổng số chi cân đối NSNN là 1.170.924 tỷ đồng;

- Bội chi NSNN 154.126 tỷ đồng, bằng 4,75% GDP (không bao gồm kết dư ngân sách địa phương 41.342 tỷ đồng).

Uỷ ban Tài chính - Ngân sách đồng tình đề xuất của Chính phủ

Trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đã đánh giá, về cơ bản các bộ, ngành, địa phương, đơn vị đã thực hiện tốt công tác hạch toán, kế toán thu, chi NSNN, thực hiện khoá sổ và lập báo cáo quyết toán, thẩm định, phê duyệt quyết toán theo đúng quy định của Luật NSNN.

Cũng theo nhận định của Ủy ban này, Báo cáo quyết toán NSNN năm 2012 đã  được Bộ Tài chính lập trên cơ sở thẩm định và tổng hợp từ quyết toán ngân sách của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn và quyết toán ngân sách của các bộ, cơ quan trung ương đã được Thủ trưởng các bộ, cơ quan trung ương duyệt, đã được đối chiếu và xác nhận của Kho bạc Nhà nước. Báo cáo quyết toán NSNN năm 2012 đã được cơ quan Kiểm toán Nhà nước kiểm toán, xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp, nhiều kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đã được các cơ quan của Chính phủ xem xét tiếp thu và thực hiện theo quy định.

Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng, mặc dù còn một số hạn chế, song Báo cáo quyết toán NSNN năm 2012 của Chính phủ đã cơ bản chấp hành trình tự, thủ tục quyết toán, đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn tại kỳ họp thứ 7 theo quy định của Luật NSNN.

Về công tác thu ngân sách, Báo cáo thẩm tra nêu rõ: Qua giám sát cho thấy, năm 2012, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng chỉ  đạo công tác thu ngân sách, đặc biệt là sự nỗ lực của ngành Thuế, Hải quan trong triển khai thực hiện các giải pháp quản lý thu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách và xử lý các vi phạm về thuế, đưa công tác quản lý thu NSNN dần đi vào nề nếp, đúng pháp luật.

Về công tác quản lý thu thuế, Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng, trong năm 2012, công tác quản lý thu thuế có nhiều chuyển biến tích cực, công tác kiểm tra, thanh tra thuế đã được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, song tính răn đe chưa đủ mạnh nên tình trạng khai man, trốn thuế nhất là việc chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và trốn thuế, gian lận thuế ở khu vực ngoài quốc doanh gây thất thu cho NSNN.

Thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách đề nghị, trong thời gian tới, Chính phủ cần tăng cường chỉ đạo, có giải pháp mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý thu đã và đang diễn ra từ nhiều năm nay.

Về công tác chi ngân sách, Thường trực Ủy ban này cho rằng, công tác quản lý, chấp hành dự toán chi NSNN năm 2012 có tiến bộ, Báo cáo quyết toán NSNN năm 2012 của Chính phủ đã tổng hợp đầy đủ và thuyết minh khá chi tiết nguyên nhân tăng giảm từng khoản chi so với dự toán được giao. Việc lập phân bổ, giao dự toán chi NSNN về cơ bản được thực hiện theo quy định của Luật NSNN. Các cấp, các ngành đã chỉ đạo, điều hành thực hiện NSNN bám vào Nghị quyết của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp về dự toán NSNN năm 2012, đáp ứng yêu cầu về quản lý nhà nước, tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế, thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, góp phần giảm bớt khó khăn về đời sống của nhân dân.

Chi NSNN cơ bản tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế  độ. Công tác quản lý chi NSNN đã được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương bám sát chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; rà soát, sắp xếp lại, cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết. Cơ quan tài chính đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi NSNN, qua đó đã góp phần thực hiện kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính công.

Thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách cho rằng, Báo cáo quyết toán NSNN năm 2012 của Chính phủ đã được lập, thẩm định theo trình tự thủ tục quy định, đối chiếu khớp đúng với số liệu của Kho bạc Nhà nước, được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán và xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp, sau khi được Thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách thẩm tra đã hội đủ yếu tố để trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến, báo cáo Quốc hội phê chuẩn theo quy định của Luật NSNN. Nếu được Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép quyết toán chi NSNN số tiền 383,02 tỷ đồng nêu trên, đề nghị quyết toán NSNN năm 2012 cụ thể như sau:

- Tổng số thu cân đối NSNN là 1.058.140 tỷ đồng (bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2011 sang năm 2012, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2011, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương theo quy định của Luật NSNN);

- Tổng số chi cân đối NSNN là 1.170.924 tỷ đồng (bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2012 sang năm 2013);

- Bội chi NSNN 154.126 tỷ đồng, bằng 4,75% GDP (không bao gồm kết dư ngân sách địa phương 41.342 tỷ đồng).